İnternet
Giriş Tarihi : 24-09-2019 07:52   Güncelleme : 24-09-2019 07:52

Türkiye'de e-ticaret'in Gelişimi

TÜBİTAK ile ODTÜ'nün çalışmaları neticesinde, Türkiye'de internet kullanılmaya başlanmıştır

Türkiye'de e-ticaret'in Gelişimi
TÜBİTAK ile ODTÜ'nün çalışmaları neticesinde, Türkiye'de internet kullanılmaya başlanmıştır. 1991 yılında bu konudaki çalışmalar başlamış ve 12 Nisan 1993 tarihinde Türkiye'deki ilk internet bağlantısı gerçekleştirilmiştir. İlk olarak ODTÜ'de, internet kullanılmaya başlandı. 1994 ve 1996 yılları arasında da bu üniversiteyi; Bilkent, Boğaziçi, İstanbul ve Ege Üniversiteleri takip etmiştir. İnternet kullanımının başlaması ve teknolojinin her geçen gün gelişmesi, Türkiye'de e-ticaretin gelişimi konusuna hız vermiştir.  1997 yılında, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu; elektronik ticaret ağlarının oluşturulması amacıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Böylelikle, e-ticaretin yolu açılmış oldu. 1998 yılına geldiğimizde, Dış Ticaret  Müsteşarlığı başkanlığında; Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Bu kurul içerisinde; finans, hukuk, teknik  vb. çoklu gruplar çalışmalar yürütmüştür. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu ilk adımı attı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Türkiye’deki e-ticaretin geliştirilmesiyle ilgili; teknik, idari, hukuki altyapının kurulması görevler belirlemiştir. e-ticareti özendirecek tedbirlerin  alınması gerekliliğiyle; ulusal politika ve uygulamaların, uluslararası alanla uyumlu hâle getirilmesi görevleri belirlenmiştir.  Türkiye'de, internetten çok daha fazla ve etkili biçimde yararlanmak  için “e-Türkiye” adlı çalışma başlatılmıştır. 2001 yılında Başbakanlığın koordinasyonuyla gerçekleştirilen toplantılar başlamıştır. DTM bünyesinde oluşturulmuş olan Elektronik Ticaret Genel Koordinatörlüğü; “e-Ticaret çalışma  grubu” olarak, görev almaya devam etmiştir. 2003 yılı başında; KOSGEB, Gümrük Müsteşarlığı ve Bankalar Birliği olmak üzere; üç adet uygulama grubuyla, çalışmalar sürdürülmüştür. E-ticaret çalışma grubu tarafından, eylem planları hazırlanmıştır.  Türkiye'de e-ticaretin Yasal Gelişimi  2010 yılında komisyonca hazırlanmış olan, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi  Hakkında Kanun Tasarı Taslağı”; TBMM'ye sunulmuştur. Ardından, 2 yılı aşan bir sürede; taslak, alt komisyonlarca görüşülmüş; fakat zamanaşımı neticesinde, kadük olmuştur. Daha sonra ise, yasa tasarısı; Adalet  Bakanlığınca düzeltmeleri yapılarak yeniden TBMM’ye sunulmuştur. 2014 yılında ise kabul edilerek, 2015 yılında yürürlüğe girmiş ve Türkiye'de e-ticaret; daha sağlam temellere oturmuştur.